İdeoloji Nedir, Gerekli midir ? - Kalemsiz Yazar
News Update
Loading...

4 Temmuz 2019 Perşembe

İdeoloji Nedir, Gerekli midir ?


İdeoloji Nedir ?


İdeoloji kavramı 1796’da Fransız filozof Destutt de Tracy (1754-1836) tarafından kullanılmıştır.
Tracy bu kavramı, bilinçli düşünce ve fikirlerin kaynaklarını açığa çıkarmayı amaçlayan yeni bir “fikirler bilimi”ni (idea-oloji) ifade etmek için geliştirmiştir.
Kavramın gelişmesi Marks’ın yazılarıyla olmuştur.

İdeoloji;
 • Toplumsal yaşamdaki anlam, gösterge ve değerlerin üretim süreci (toplumsal harita),
 • Bir toplumsal grup veya sınıfa ait fikirler kümesi,
 • Bir egemen siyasi iktidarı meşrulaştırmaya yarayan fikirlerdir.
Siyasal ideoloji:
Bir ülke, bir toplum, bir devlet, millet, siyasi bir parti, ulusal ya da uluslararası bir örgüt tarafından benimsenen, belirli siyasal amaçları ve hedefleri olan, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için araçları, eylemleri, yolları ve yöntemleri de gösteren, ulusal ve uluslararası toplumsal, siyasal ve ekonomik olayları belirlediği amaç ve hedeflere göre yorumlayan inançlar ve düşünceler bütünüdür.

İdeolojiler:
1. Genellikle bir “dünya görüşü” şeklinde, mevcut düzene ilişkin bir değerlendirme sunarlar.
2. Bir “İyi Toplum” vizyonu çerçevesinde arzulanan bir gelecek modeli sağlarlar.
3. Siyasi değişimin nasıl olabileceği veya nasıl olması gerektiği konusunda bir çerçeve çizerler.

İdeolojiler, iki temel siyasal ve toplumsal sistem gösterir.
Birincisi ulaşılmaya çalışılan, savunulan, uğrunda savaşılması gereken ideal sistem; diğeri değiştirilmesi, devrilmesi gereken kötü ve düşman sistem

Başarılı ideolojilerin koşulları:
İdeolojilerin başarı kaydedebilmesi için bazı temellere dayanması gerekir. İdeolojiler başarılı olabilmek için şu koşullara taşımalıdır:

1. Çözüm yolu önerme
2. Basitlik
3. Moral (ahlaki) değerler
4. Seçkin (elit) grup (liderlik)
5. Bilimsel temel

İDEOLOJİLER
 • Sosyalizm
 • Liberalizm
 • Muhafazakarlık
 • Faşizm
 • Marksizm, Komünizm, İslamcılık
LİBERALİZM
 • Bireycilik
 • Sınırlı Devlet
 • Serbest Piyasa
 • Hak ve Özgürlükler
 • Faydacılık
 • Evrimcilik
 • Akılcılık
SOSYALİZM
 • Topluluk,
 • Sosyal kardeşlik,
 • Sosyal eşitlik,
 • İhtiyaç,
 • Sosyal sınıf,
 • Ortak mülkiyet
MUHAFAZAKARLIK
 • Sınırlı iktidar
 • Organik toplum
 • Evrimci değişim
 • Gelenek
 • Tecrübe
 • Hiyerarşi, otorite
 • Faydacılık
 • Mülkiyet
 • Aile

Sonuç

İnsanoğlu, ideal bir toplum düzeni ararken nadiren de olsa harika fikirler geliştirmiş ancak uygulamada bu parlaklığı pek yakalayamamıştır. Bu talihsizliğin kaynağı, felsefe tarihi boyunca sorulmuş meşhur sorunun cevabında gizlidir, “İnsan nedir”, “Ona güvenebilir miyiz?” Sorunun cevabı tarihin içindedir, sizlere bırakıyoruz.
Şunu kabul edelim: Tarih, idelolojilerin ya da bir diğer adıyla fikirlerin savaş alanıdır. Buradan hareketle birçok ideoloji bu savaşlarda, çağın gereklerine göre insan tarafından tekrar terar devşirilmiş, hatta bazılarından yavru ideolojiler türetilmiştir. Örneğin, Feminizm Sosyalizmin çocuğudur, ya da Neo-nazizm, Hitler Faşizminin türevidir. Bunlar çoğaltılabilir. Asıl vurgulanması gereken, ideolojinin gündelik hayata uygulanmasındaki engellerdir, bu engellerden biri de kuşkusuz İnsan’dır.

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done